فرآیند های شتابدهنده

admission1
ثبت اطلاعات استارتاپ
 

ثبت اطلاعات استارتاپ

فرآیند ورود به دوره کشف شتابدهنده فردوسی با ثبت اطلاعات استارتاپ توسط بنیان گذار آن شروع می شود. لازم است تمامی استارتاپ های متقاضی خدمات شتابدهنده، فارغ از این که در چه مرحله ای هستند، این کار را انجام دهند.

search2
ارزیابی استارتاپ و اعلام نتیجه
meeting3
جلسه مصاحبه
002-megaphone4
اعلام نتیجه جلسه مصاحبه
001-presentation5
جلسه پیش دفاع
conference6
جلسه دفاع نهایی
003-business7
اعلام نتیجه نهایی

2

ارزیابی استارتاپ و اعلام نتیجه

در صورت مساعد بودن نظر تیم ارزیابی، از شما برای حضور در جلسه مصاحبه دعوت خواهد شد
در صورتی که استارتاپ آمادگی لازم برای ورود به شتابدهنده را نداشته باشد، نکاتی که مانع ورود به دوره کشف بودند به اطلاع بنیان گذار خواهد رسید