تیم ما

 
mrmakarem-min

مصطفی مکارم

مدیرعامل شتابدهنده فردوسی
mispoorakbar-min

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی شتابدهنده فردوسی
drfaramarzi-min

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی
 
 
misramezani-min

کیمیا رمضانی

مدیر برنامه شتابدهی شتابدهنده فردوسی
mrbanayi-min

علی بنایی

مدیر روابط عمومی شتابدهنده فردوسی
missohrabi-min

فهیمه سهرابی

کارشناس چند رسانه ای شتابدهنده فردوسی
 
 
izadpanah-min

مرضیه ایزدپناه

مسئول فنی شتابدهنده فردوسی
misshafighi-min

مینا شفیقی

مسئول حسابداری شتاب دهنده فردوسی
misghadertalab1-min

اکرم قادر طلب

کارشناس هنری شتابدهنده فردوسی