اختتامیه کشف اولین دوره شتابدهنده فردوسی

اختتامیه کشف اولین دوره شتابدهنده فردوسی