اختتامیه استارتاپ ارائه داور ارزش بازار کارآفرینی مشهد تیم بنیانگذار

اختتامیه استارتاپ ارائه داور ارزش بازار کارآفرینی مشهد تیم بنیانگذار