تایم لاین

 • 2013عتنوان رویداد

  تاسیس شتابدهنده
 • 20134عتنوان رویداد2

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی
 • 2015عنوان رویداد

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی
 • 2016عنوان رویداد

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی
 • 2013عتنوان رویداد

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی
 • 2013عتنوان رویداد

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی
 • 2013عتنوان رویداد

  انتقال شتابدهنده به مدرسه کسب و کار فردوسی