مهدی خیاطیان، مدیر فروش مجموعه زرین‌پال در مجموعه فردوسی

مهدی خیاطیان، مدیر فروش مجموعه زرین‌پال در مجموعه فردوسی