تعداد استارتاپ های ورود به بازار شتابدهنده فردوسی

تعداد استارتاپ های ورود به بازار شتابدهنده فردوسی