تعداد استارتاپ های پذیرش شده در شتابدهنده فردوسی

تعداد استارتاپ های پذیرش شده در شتابدهنده فردوسی