افتتاحیه دوره کشف شتابدهنده فردوسی

افتتاحیه دوره کشف شتابدهنده فردوسی