مهندس بهزاد متقی، مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی

مهندس بهزاد متقی، مدیر اجرایی شتابدهنده فردوسی