مومن زاده، هم بنیان گذار استارت آپ چیندی

مومن زاده، هم بنیان گذار استارت آپ چیندی