پذیرش استارتاپ های بازی‌ و ‌سرگرمی‌‌ در شتابدهنده فردوسی

پذیرش استارتاپ های بازی‌ و ‌سرگرمی‌‌ در شتابدهنده فردوسی