امضا تفاه‍م‌نامه‌ راه اندازی اولین کارخانه نوآوری شرق کشور در مشهد

امضا تفاه‍م‌نامه‌ راه اندازی اولین کارخانه نوآوری شرق کشور در مشهد