کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توانمند سازی شرکت های دانش بنیان

کارگزار معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در توانمند سازی شرکت های دانش بنیان