جستجوی مشاور

رضا مقدم
رضا مقدم
کارشناس رسمی دادگستری و داور حقوقی
بیست وپنج سال درسازمان صداوسیماباعنوان کارشناس ارشدسیستم با مدرک تحصیلی ارشد در رشته مدیریت تحول فعالیت کرده ام. نویسنده، سردبیررادیو وگزارشگر در رسانه های استان هستم.دردانشگاه دروس تخصصی کارشناسی مدیریت کسب وکارو حقوق اداری را تدریس می کنم.ازسال 1385کارشناس ر... مشاهده جزئیات