حضور شرکت های دانش بنیان در رویداد صادرات شتابدهنده فردوسی

حضور شرکت های دانش بنیان در رویداد صادرات شتابدهنده فردوسی