خطای بازماندگان، اولین مانع موفقیت بازیسازان

خطای بازماندگان، اولین مانع موفقیت بازیسازان