انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین شتابدهنده کسب‌وکار فردوسی و شتابدهنده سماتک

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری بین شتابدهنده کسب‌وکار فردوسی و شتابدهنده سماتک