حضور شتابدهنده فردوسی در نمایشگاه اینوتکس

حضور شتابدهنده فردوسی در نمایشگاه اینوتکس