خدمات شتاب‌دهنده فردوسی، به عنوان یکی از همکاران حمایتی در نظام همگرای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای

خدمات شتاب‌دهنده فردوسی، به عنوان یکی از همکاران حمایتی در نظام همگرای بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای