افتتاحیه کشف 10 شتابدهنده فردوسی

افتتاحیه کشف 10 شتابدهنده فردوسی