جلسه شتابدهنده فردوسی با مرکز فنی حرفه ای ارم

جلسه شتابدهنده فردوسی با مرکز فنی حرفه ای ارم