جلسه تفاهم نامه پارک علم و فناوری و شتابدهنده فردوسی

جلسه تفاهم نامه پارک علم و فناوری و شتابدهنده فردوسی