وبینار آشنایی با ارزش گذاری و جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و چالش های آن

وبینار آشنایی با ارزش گذاری و جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و چالش های آن