استارتاپ نوبینا در دوره شتاب شتابدهنده فردوسی

استارتاپ نوبینا در دوره شتاب شتابدهنده فردوسی