نحوه تکمیل صورت معاملات فصلی(مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر)

نحوه تکمیل صورت معاملات فصلی(مواد ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر)