پوستر دورهمی سوم ملاقات-پرورش نهنگ در برکه آبی

پوستر دورهمی سوم ملاقات-پرورش نهنگ در برکه آبی