مقیاس گوش کردن مؤثر

مقیاس نگرش گوش کردن مؤثر

شیوه پاسخگوئی : لطفا ابتده دو الی سه مورد از گفت و گوهای با اهمیت در ماه گذشته در محیط کار را در نظر بگیرید و سپس به پرسش های زیر پاسخ دهید.

"*" indicates required fields

نام و نام‌خانوادگی*
1-من تمایل دارم در حالی که با دیگران صحبت می کنم به عقیده خود پافشاری کنم.*
2- من تمایل دارم که شخص صاحب سخن را به صورت ضمنی یا آشکار به سرعت و شتاب در صحبت کردن تشویق کنم.*
3- در حالی که با دیگران صحبت می کنم ، تمایل دارم به به صورت ضمنی یا آشکار او را متقاعد کنم و یا جهت بدهم .*
4- وقتی با کسی صحبت می کنم ، ناخواسته او را از دید انتقادی می بینم.*
5- هنگام گوش دادن ، در صورتی که به عواطف و احساسات گوینده توجه نکنم ، بخاطر این بی توجهی ام ، لزوما ناراحت یا عصبانی نمی شوم.*
6- وقتی که نظر شخصی با من نظر من متفاوت است. تمایل دارم نظر او را رد کنم.*
7- در هنگام گوش کردن به دیگری ، تمایل دارم به حرفهای کم اهمیت او توجه کنم و در این خصوص صحبت کنم.*
8- وقتی حالم بد است ، تند و حتی توهین آمیز صحبت می کنم..*
9- وقتی می خواهم نظری را مطرح یا در مورد آن صحبت کنم ، حتی اگر حرف شخص مقابل را قطع کنم ، این کار را می کنم.*
10- من قبل از اینکه طرف مقابل صحبت خود را تمام کند شروع به صحبت می کنم.*