رویداد ها

رویداد‌ها
2 مهر, 1399
ارزیابی شرکت های دانش بنیان

وبینار «آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»

ثبت نام رویداد آغاز شد

29 شهریور, 1399
وبینار تیم سازی برای مجموعه‌های نوآور

وبینار «تیم سازی برای مجموعه‌های نوآور»

ثبت نام رویداد آغاز شد

22 شهریور, 1399

وبینار «سنجه‌های کلیدی عملکرد از حرف تا عمل»

رویداد پایان یافته است.

15 شهریور, 1399

وبینار «الزامات قانونی مالیات در شرکت‌های تجاری»

رویداد پایان یافته است.

6 شهریور, 1399
آشنایی با روابط عمومی آنلاین و کارکرد‌های آن

وبینار آشنایی با روابط عمومی آنلاین و کارکرد‌های آن

رویداد پایان یافته است.

26 مرداد, 1399

وبینار«تهیه اظهارنامه عملکرد مالیاتی اشخاص حقوقی»

رویداد پایان یافته است.