رویداد ها

رویداد‌ها
28 تیر, 1401
منابع انسانی

وبینار «وبینار طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی در شرکتهای دانش بنیان»

رویداد پایان یافته

7 تیر, 1401
وبینار آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی

وبینار «وبینار آشنایی با احکام مناقصات و معاملات دولتی»

رویداد پایان یافته

24 خرداد, 1401
آشنایی با فرآیندها و حمایت‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان

وبینار «آشنایی با فرآیندها و حمایت‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش بنیان»

رویداد پایان یافته

9 اسفند, 1400
وبینار ملی بازاریابی و فروش برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور

وبینار ملی «بازاریابی و فروش برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور»

رویداد پایان یافته

19 بهمن, 1400
مبانی مدیریت هوشمند دارایی و سرمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان

وبینار ««آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان»

رویداد پایان یافته

22 دی, 1400
آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان

وبینار ««آشنایی با روش‌ها و الزامات ارزش‏‌گذاری در شرکت‌های نوپا و شرکت‌های دانش ‏بنیان»

رویداد پایان یافته