تیم های شتاب دهنده

تیم های کشف 1

 
لوگو تیم باهشت

ورود یافته به شتاب

لوگو هدایت تحصیلی طلاب

ورود یافته به شتاب

لوگو پاپیروس

ورود یافته به شتاب

 
 
 

تیم های کشف 2

 
لوگو امدادهوم
 

تیم های کشف 3

 
لوگو تیم 8118

ورود یافته به شتاب

استارتاپ آنباند

ورود یافته به شتاب

استارتاپ تاچستان

ورود یافته به شتاب

 
 
 

تیم های کشف 4

 
لوگو تیم irex2world

ورود یافته به شتاب

استارتاپ ریس موبیل

ورود یافته به شتاب

 
 

تیم های کشف 5

 
لوگو آرنا ریپیر

ورود یافته به شتاب

لوگو استارتاپ آی نبض

ورود یافته به شتاب

لوگو pantherafit
 

تیم های کشف 6

 
 

تیم های کشف 7

 
استارتاپ pazen

ورود یافته به شتاب

 

تیم های کشف 8

 
استارتاپ طبکا - شتابدهنده فردوسی
 
 
استارتاپ گریمز
 

تیم های کشف 9

 
«هیچ کدام از تیم های متقاضی واجد شرایط پذیرش نبوده اند.»
 

تیم های کشف 10

 
استارتاپ آزمایشگر کوچک
استارتاپ اینو بساز
 
 
استارتاپ ایران توریسم
استارتاپ وقت بازی