استارتاپ‌های شتابدهنده فردوسی

تیم های کشف 1

 
ویزیت مشهد

ویزیت مشهد

مسیر طلبه

مسیر طلبه

لوگو پاپیروس

پاپیروس

 
 
 

تیم های کشف 2

 
لوگو امدادهوم

امدادهوم

 

تیم های کشف 3

 
لوگو تیم 8118

هایپر 8118

استارتاپ آنباند

Unbound

استارتاپ تاچستان

ورود یافته به شتاب

 
 
 

تیم های کشف 4

 
لوگو تیم irex2world

Irex2world

استارتاپ ریس موبیل

ریس موبیل

 
 
لوگو سایکودرام

SaycoDream

تیم های کشف 5

 
لوگو آرنا ریپیر

آرنا ریپیر

لوگو استارتاپ آی نبض

ورود یافته به شتاب

لوگو pantherafit

پانترافیت

 

تیم های کشف 6

 
 

تیم های کشف 7

 
استارتاپ pazen

پازن

 

تیم های کشف 8

 
استارتاپ طبکا - شتابدهنده فردوسی

طبکا

استارتاپ دفینو

دفینو

 
 
استارتاپ گریمز

Greams

 

تیم های کشف 9

 
«هیچ کدام از تیم های متقاضی واجد شرایط پذیرش نبوده اند.»
 

تیم های کشف 10

 
استارتاپ آزمایشگر کوچک

آزمایشگر کوچک

 

 
استارتاپ وقت بازی

وقت بازی

تیم های کشف 11

تیم های کشف 12

 
استارتاپ آلچاپین

آلچاپین