دوره شتاب دهی

 
دوره شتاب دوره ای 8 ماهه است که فرصتی برای استارت آپ ها فراهم خواهد ساخت تا بتوانند کسب و کار خود را بالغ تر کنند و برای جذب سرمایه گذار آماده شوند. در این دوره علاوه بر خدمات آموزشی و فضای اشتراک کاری به هرتیم یک منتور متناسب با کسب وکار خود اختصاص خواهدیافت. هم چنین اعتباري 35 ميليون توماني به تيم‌ها داده خواهدشدکه به صورت زير مي باشد:

20 ميليون تومان به صورت نقد


10 ميليون تومان تبليغات در رسانه هاي خبري وابسته به شتابدهنده و بازارسازي براي تيم


5 ميليون تومان جهت طراحي زيرساختهاي تبليغاتي نظير طراحي کمپين هاي تبليغاتي و IT تيم نظير طراحي سايت، اپليکشن و غيره

لازم به ذکر است که در اين دوره فرآيند حقوقي ثبت شرکت تيم ها تا انتهاي دوره تکميل خواهد شد و 15 درصد از سهام آنها به شتابدهنده تخصيص خواهد يافت. همچنین شتابدهنده با استفاده از شبکه سرمایه گذاران خود، به استارت آپ ها کمک خواهد کرد سرمایه گذار مناسب برای استارت آپ خود بیابند.