رویداد تلنت‌دی

یکی از مهم ترین منابعی که شتابدهنده کسب و کار فردوسی به آن دسترسی دارد، نیروی انسانی متخصص و کارآمد است. این افراد در سال‌های متوالی فعالیت، به سبب علاقمندی یا حوزه‌های مرتبط کاری یا با ارائه ایده و تشکیل تیم‌های استارتاپی به خانواده بزرگ شتابدهنده پیوسته اند. از سوی دیگر شرکت‌های معتبر بسیاری نیز در این سال‌ها با عقد تفاهم نامه، برگزاری رویدادهای مشترک و فعالیت های متفاوت با شتابدهنده در ارتباط بوده اند. تعامل با افراد متخصص و شرکت‌های معتبر، ایده شکل گیری فرآیندی را رقم زد که در گام اول با رویداد "تلنت دی" آغاز می‌شود.
رویدادی که با در نظر گرفتن نیازهای منابع انسانی شرکت‌های متقاضی و بررسی رزومه‌های رسیده، پلی برای اتصال متخصصین به جایگاه‌های تخصصی مناسب خواهد بود. در ابتدای امر با نیازسنجی شرکت‌های مستقر در کارخانه نوآوری مشهد، اقدام به جذب منابع انسانی موردنظر آن‌ها شده است که جزئیات آن در اطلاعیه های مربوط به رویداد ارائه می گردد. برای هر یک از حوزه‌های تخصصی یک تلنت دی تعریف خواهد شد که با حضور متقاضیان به عنوان ارائه دهنده و مدیران شرکت‌ها به عنوان داور و مخاطب برگزار می‌شود. هر یک از شرکت کنندگان در صورت کسب حد نصاب ارزیابی از سوی داوران وارد مراحل بعدی شده و فرآیند جذب و استخدام آنان آغاز خواهد شد.
شما میتوانید جهت رقابت در رویداد فرم زیر را تکمیل کنید.
در صورت کسب حد نصاب ارزیابی پس از بررسی رزومه‌های ارسالی، برای هماهنگی زمان حضور با شما تماس خواهیم گرفت.
 

فرم شرکت در رویداد

فرم درخواست نیروی شرکت‌ها

  • نام و نام خانوادگی رابط را وارد نمائید
  • عنوان شغلمیزان مهارتتعداد استخدام