فرم بارگذاری رزومه

توجه: تکمیل این فرم و ارسال رزومه، به منزله تعهد و مسئولیت کاری شتابدهنده کسب و کار فردوسی نمی‌باشد. صرفا جهت شناسایی و معرفی نیروهای متخصص و واجد شرایط به شرکت و سازمان های وابسته به شتابدهنده کسب و کار فردوسی است. پس از بررسی رزومه در صورت دارا بودن شرایط لازم، با شما جهت هماهنگی زمان مصاحبه تماس برقرار خواهد شد.

فرم بارگذاری رزومه

  • Accepted file types: pdf, rar, zip, doc, docx, Max. file size: 10 MB.