رویداد ها

رویداد‌ها
29 تیر, 1399
وبینار آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی

وبینار «آشنایی با مسائل مربوط به تکمیل اظهارنامه و معافیت‌های مالیاتی»

رویداد پایان یافته است.

22 تیر, 1399
وبینار آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان

وبینار «آشنایی با فرآیندهای ارزیابی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان»

رویداد پایان یافته است.

21 تیر, 1399
وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان

وبینار «آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه تخصصی شرکت های دانش بنیان»

رویداد پایان یافته است.

15 تیر, 1399
وبینار آشنایی با ارزش گذاری و جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و چالش های آن

وبینار «آشنایی با ارزش گذاری و جذب سرمایه در شرکت های دانش بنیان و چالش های آن»

رویداد پایان یافته است.

4 تیر, 1399
وبینار دیجیتال مارکتینگ و آموزش کاربردی ابزارهای بازاریابی دیجیتال

وبینار «دیجیتال مارکتینگ و آموزش کاربردی ابزارهای بازاریابی دیجیتال»

رویداد پایان یافته است.

26 خرداد, 1399
وبینار روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه از طریق صندوق‌های جسورانه

وبینار «روش‌های تامین مالی و جذب سرمایه از طریق صندوق‌های جسورانه»

رویداد پایان یافته است.