هلدینگ بین المللی توتال ناو

هلدینگ بین المللی توتال ناو

کوئیک تی، سکوی خلق آینده

معرفی مجموعه

زیست بوم فناورانه کوئیک تی مشتمل بر شرکت های حمل و نقل و بنگاه های اقتصادی در تعامل سازنده با هلدینگ توتال و بهره گیری از ظرفیت های بازیگران فعال در عرصه‌های فناوری و حمل و نقل کشور فعالیت می‌کند .با توجه به چشم انداز که کسب جایگاه نخست در ارائۀ خدمات حمل و نقل بر اساس پلتفرم هوشمند در منطقۀ غرب آسیا مبتنی بر ارزش‌های محوریِ صداقت در تعامل با مشتریان، شفافیت در تجارت، انضباط در کارها و قابل اعتماد بودن ظرف 5 سال با شعار اتصال جهانی، سرمایۀ محلی است و همچنین چند وجهی بودن صنعت حمل و نقل و متأثر بودن آن از قوانین بین‌المللی و ضوابط کشورهای دخیل در فرآیند حمل، می‌توان رسیدن به حمل مطمئن، سریع و ارزان در آسیا، اروپا، آفریقا و در آینده قارۀ آمریکا را به عنوان مأموریت در نظر گرفت.

خدمات

برگزاری دوره شتابدهی Quick T: هوشمندسازی صنعت حمل و نقل بین‌المللیTotal TMS: مدیریت هوشمند حمل و نقل بین المللی شامل Forwarder TMS و Carrier TMSهوشمندسازی صنعت حمل و نقل کشور ایران براساس دو محصول

حوزه فعالیت

راه های ارتباطی

email

Crm@TotalNav.ir