ویراسنس

ویراسنس

Essense of Future

معرفی مجموعه

ویراسنس، با هــدف خــدمات دهی به صنایــع پیــشرو و با استفاده از هـــوش مــــصنــوعـی و ارائـه اســتــراتـژی هـای هــوشـمــنــد کــار خــود را از ابــتــدای ســال 1399 آغــاز کرد. خــلاقـــیـــت، حرکــت بــرلـبــه ی فــــنـــاوری و تـعــهـد تـیـم به نـتـیـجــه ی درســت، زمــیـنـه‌ساز پویـایـی و توسعه ویراســنس در اولیـن سال فعـــالیــت بـــود. نــیـــاز کسب و کارها در مواجه با افــزایش بهــره‏‌وری، کاهــش هزینه‏‌ها و بهبود فرآیندها در کنار راه حل‏‌های سفـــارشی‌‏ســازی شــده تیـــم ویراسنس، نقــطه تـلاقـــی ایـجــاد کرده کــه بـه حــل ایــن چــالــش هــا تــوســط استـراتژی های هوشـمـنـد منـجر شـده اسـت. در این بیـن ایـده‌های خلاق متخصصان ویراسنس نقطه عطفی را بوجود آورده است که هوشمندسازی در مرکز آن قرار دارد. موفقیت‌های امروز ویراسنس، نتیجـه‌‏ی درک کــامـل مـســألــه و اشــراف به حــوزه هــای مختـلف هوش مـصنوعی نظـیر پـردازش تصـویر و بیـنایی مـاشـیـن اسـت. ویـراسـنــس، خــلاقـانه چـالـش هـا را کـشـف می کنـد و آمـاده ارائـه اسـتـراتـژی هـای هـوشـمـندانه به صـــنـــایـــع، حــــوزه خــــدمـات شـــهــری، پزشـــکـی و کـــشـــاورزی می باشد. رضــایــت مــشــتــریـان و حـل چـالـش هـای آن هـا در فــضـای رقـابـتی کـســب و کـار، تعـهـد تـیـم جوان ویراسنس از شروع فعالیت خود تا کنون بوده است.

خدمات

برگزاری دوره شتابدهی بینایی ماشینبینایی کامپیوترداده کاوینظارت تصویری هوشمندپردازش تصویر

حوزه فعالیت

  • هوش مصنوعی

راه های ارتباطی

email

info@veerasense.com

likedin

Veerasense