علی کوشازاده
علی کوشازاده
مدرس دانشگاه و مشاور سازمانی مدیریت منابع انسانی

مدرس دانشگاه از سال 1390

مشاور، مدرس و مجری پروژه های مدیریت و منابع انسانی در کشور

تحصیلات
  • دکتری و پسادکتری مدیریت منابع انسانی
  • کارشناسی و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجربه‌ها
  • مدرس دانشگاه از سال 1390
  • مشاور،مدرس و مجری پروژه های مدیریت و منابع انسانی در کشور