جستجوی مشاور

سید محمد خاکشور
سید محمد خاکشور
مدیر مالی و مشاور امور مالی و مالیاتی
مشاور و مدرس امور مالی و مالیاتی و همچنین راه کارهای مدیریت مالی جهت شرکتهای تازه تاسیس و تنظیم کدینگ و زیرساخت های نرم افزار های حسابداری طبق استاندارد حسابداری... مشاهده جزئیات
بهروز شیرخانی
بهروز شیرخانی
شریک و عضو هیات مدیره موسسه حسابرسی ارکان سیستم
مشاور مالی و مالیاتی ، طراحی سیستم های مالی ، حسابرسی... مشاهده جزئیات
عبدالحمید صادقی
عبدالحمید صادقی
عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی
عضو هیات حل اختلاف مالیاتی استان خراسان رضوی... مشاهده جزئیات