فرم جذب سرمایه گذار برای استارتاپ

 
استارتاپ هایی که مایل به ثبت درخواست سرمایه گذاری اند ، میتوانند فرم زیر را پر نمایند .
نکته:قبل از پر کردن فرم لطفا فایل ارائه را از لینک زیر دانلود نمایید و پس از تکمیل کردن آن به همراه فرم ارسال نمایید.

فرمت ارسال فایل ارائه