امیرحسین صبور طینت

امیرحسین صبور طینت

امیرحسین صبور طینت

منابع انسانی و مدیریت استراتژیک