امیررضا انتخابیان

امیررضا انتخابیان

امیررضا انتخابیان

طرح کسب و کار، تأمین مالی، توسعه کسب و کار، منابع انسانی