سید نادر شخصی زارع

سید نادر رضا شخصی زارع

سید نادر شخصی زارع

مدیریت نگهداشت دارایی فیزیکی و مدیریت پروژه