علی جاهدی

دکتر علی جاهدی

علی جاهدی

مدیریت کسب و کار