علی پرهیز

علی پرهیز

علی پرهیز

ایمنی و بهداشت، HSE