مازیار ناظران

ناظران

مازیار ناظران

منابع انسانی، ارتباط با مشتری، مدل ‌های کسب و کار ، تیم سازی