مسعود گودرزی

مسعود گودرزی

مسعود گودرزی

ارزیابی، ارزش‌گذاری و جذب سرمایه