یاسر احسان

یاسر احسان

یاسر احسان

مدیریت استراتژیک ، مدیریت منابع انسانی، بازاریابی و فروش