مدیریت استرس برای رهبر

8 آبان, 1399
رهبری استارتاپ

رهبری تیم با استرس کمتر

در اتمسفر پیچیده و به سرعت در حال تغییر کسب و کار، مراقبت‌های بهداشتی روانی و مدیریت استرس به یک مهارت مهم برای رهبری تیم ها توسط رهبران تبدیل شده […]