آزمایشی

شتابدهنده کسب و کار فردوسی

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر

شرکت سی فایو

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر

ویراسنس

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر

آهار

هوش مصنوعی بینایی ماشین پردازش تصویر
مشاهده بیشتر

فتاپ

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر

گرین وب

هوش مصنوعی بینایی ماشین پردازش تصویر
مشاهده بیشتر

پارس تک

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر

دیجی نکست

فناوری اطلاعات طراحی و دیزاین معماری و فضای شهری
مشاهده بیشتر