سبک‌های گوش کردن

لطفاً با در نظر گرفتن رویه معمول و جاری خود در روابط با اطرافیان به سؤالات زیر پاسخ دهید.

"*" indicates required fields

نام و نام‌خانوادگی*
1-وقتی به دیگران گوش می کنم، شناسائی و توجه به عواطف و احساسات آنها برایم مهم است .*
2-من عمدتا از این منظر گوش می کنم که بتوانم رابطه خوبی با دیگران ایجاد کنم و آن را نگه دارم.*
3-وقتی به دیگران گوش می کنم تمایل دارم عمل گفتار آنها را به عنوان یک "وظیفه و کار بدون خطا و تناقص "نگاه کنم.*
4-من ترجیح می دهم گوینده بر ایده اصلی تمرکز کند و سریعا اصل مطلب را بگوید .*
5-وقتی به دیگران گوش می کنم، انتظار دارم همه ابعاد موضوع به صورت منظم و متوالی برایم روشن شود، بعد موضوع را سبک و سنگین می کنم.*
6-قبل از شکل دهی به قضاوت ها و نظراتم ، منتظر می مانم تا همه حقایق و مطالب گوینده، ارائه شود.*
7-وقتی با دیگران گفت و گو می کنم، معمولا شناسائی و برجسته کردن مستقیم خطاها در منطق یا گفتار گوینده دغدغه من است.*
8-در صحبت با دیگران، بر شناسائی و برجسته کردن مستقیم تناقضات ناسازگاری ها در گفتارهای او کانون توجه من است.*
9-وقتی به صحبت های دیگران گوش می کنم، محدودیت زمانی من، دغدغه اصلی من است.*
10-معمولا به دلیل فشار ها و محدودیت های زمانی، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تذکر محدودیت زمانی می دهم و حتی اگر لازم بدانم گفتار مخاطب را بارها به همین دلیل قطع می کنم.*